INLEDNING

När Du lägger en order i webbutiken www.hotellvaror.se ingår Du och det nedan angivna företaget ett avtal:

Hotellitarbed OÜ, Leiva 3 , Tallinn 12618, Estland
Reg no: 10782570
EU VAT nummer: EE100860276

Avtalet ingås i Estland. Du kan ändra Din order när som helst under beställningsproceduren. Ordern kan dock inte längre upphävas när Du har klickat på knappen Betala. Avtalet anses som ingånget när vi har tagit emot ordern och betalningen för ordern.

Alla order plockas på vårt centrallager i Estland och skickas till Sverige via kurirföretaget Itella.

PRISER

Produktpriserna inkluderar varken frakt eller mervärdesskatt. Inga ytterligare avgifter tillkommer. Priser som visas i webbutiken hotellvaror.se gäller vid tidpunkten för köpet.

1. Villkoren för beställning av varor 
1.1. Beställaren behöver inte registrera sig som användare av webbutiken Hotellvaror.se för att beställa produkter. 
1.2. Beställaren väljer ut önskade produkter, anger eventuella erforderliga parametrar för varje produkt, väljer önskat betalnings- och leveranssätt och bekräftar ordern. 
1.3. Frakt enligt det leveranssätt som Beställaren har valt tillkommer på kostnaden för beställda produkter. 
1.4. En order som Beställaren har bekräftat kan även betalas mot faktura.
1.5. En order träder i kraft när betalningen för de beställda produkterna har tagits emot på bankkontot av Hotellitarbed OÜ. Hotellitarbed underrättar Beställaren om ikraftträdandet av ordern via e-post. 
1.6. De beställda produkterna levereras av Hotellitarbed OÜ till Beställaren via kurirföretaget Itella i Sverige. Läs mer om leverans här:"Leverans av varor" 

2. Beställarens rättigheter 
2.1. Beställaren äger rätt att beställa produkter i webbutiken till de priser och enligt de villkor som Hotellitarbed OÜ har fastställt. 
2.2. Varor som levereras till Beställaren ska vara felfria och kompletta samt uppfylla villkoren fastställda av Hotellitarbed OÜ. 
2.3. Beställaren äger rätt att lämna in reklamationer om ordern och produkterna till Hotellitarbed OÜ:s adress Leiva 3, 12618 Tallinn, Estland, eller e-postadress info@hotellvaror.se inom 30 dagar från och med mottagandet av leveransen. 
2.4. Beställaren äger rätt att avbeställa produkter efter orderläggandet och inom 14 dagar från mottagandet av leveransen. Beställaren ska sända en skriftlig avbeställningsbegäran Hotellitarbed OÜ:s adress Leiva 3, 12618 Tallinn, Estland, eller e-postadress info@hotellvaror.se. I den skriftliga avbeställningbegäran ska Beställaren bland annat ange numret och ägaren till bankkontot för återbetalning. Hotellitarbed OÜ gör inga återbetalningar i kontanter. Vid avbeställning ska Beställaren återlämna oanvända och oskadade produkter snarast, dock senast inom 30 dagar från och med inlämnandet av avbeställningsbegäran. Hotellitarbed OÜ återbetalar beloppet för returnerade produkter (exklusive frakt) till Beställaren inom 30 dagar från och med mottagandet av avbeställningsbegäran och returnerade varor. Returkostnader betalas av Beställaren. Returnerade varor ska vara i originalförpackningen, försedda med etiketter och oanvända. 

3. Beställarens skyldigheter 
3.1. Vid orderläggandet ska Beställaren ange alla nödvändiga uppgifter för leverans av ordern: för- och efternamn, exakt adress (gata, husnummer, lägenhetsnummer, postnummer, ort eller by, län), kontakttelefon och e-postadress. 
3.2. Om Beställaren inte är densamma som mottagaren av leveransen ska Beställaren ange även mottagarens uppgifter i enlighet med avsnitt 3.1. 
3.3. Om Beställaren har lämnat felaktiga och/eller bristfälliga uppgifter som inte uppfyller kraven enligt avsnitt 3.1. kan Hotellitarbed OÜ inte garantera korrekt leverans av ordern. Om möjligt kontaktar Hotellitarbed Beställaren för att korrigera felaktiga och/eller bristfälliga uppgifter. 
3.4. I och med orderläggandet bekräftar Beställaren att han/hon godkänner villkoren enligt Allmänna ordervillkor och åtar sig att följa dem. 

4. Rättigheter av Hotellitarbed OÜ
4.1. Om Beställaren underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt ordervillkoren kan Hotellitarbed inte garantera ikraftträdandet av ordern och/eller korrekt leverans av ordern. 


5. Skyldigheter av Hotellitarbed OÜ
5.1. Hotellitarbed åtar sig att leverera Beställarens order korrekt och fullständigt. 
5.2. Hotellitarbed åtar sig att ta emot och dokumentera alla reklamationer av Beställaren. 
5.3. Hotellitarbed åtar sig att lösa Beställarens reklamation, förutsatt att skälen till reklamationen inte beror på Beställaren. Om skälen till reklamationen beror på Beställaren ska Beställaren genast åtgärda dem. 

6. Garanti
6.1. Hotellitarbed förmedlar fabriksgaranti på sålda produkter. 
6.2. Dessa garantivillkor avser endast produkter som säljs av Hotellitarbed OÜ. 
6.3. Garantiperioden gäller från och med det datum som anges på fakturan. 
6.4. Garantibyte sker på vårt driftställe. Kunden ska ta produkten med garanti till vår adress (Leiva 3, Tallinn, Estland) och betala alla relaterade transportkostnader. 
6.5. Om reparation av produkten under garantiperioden visar sig omöjlig eller produkten har gått ur sortimentet ersätter Hotellitarbed OÜ produkten med en likvärdig eller bättre produkt under garantin. 
6.6. GARANTIN OMFATTAR INTE
6.6.1. Slitdetaljer (batterier, hållare, remmar, säkringar, fjädrar, borsten osv) samt förpackningar och dokumentation. 
6.6.2. Funktionsfel och fysiska skador orsakade av en oavsiktlig eller avsiktlig fysisk skada eller främmande föremål, vätskor, insekter, för mycket damm osv inne i produkten. 
6.6.3. Funktionsfel och fysiska skador orsakade av användning av andra reservdetaljer än originalreservdetaljer eller olämpliga tillbehör. 
6.6.4. Funktionsfel orsakade av felaktig användning av enheter, bristande efterlevnad av kraven i bruksanvisningen (användning av produkten i förhållanden som avviker från de normala).
6.7. Garantin gäller under förutsättning att kunden ska skriftligen anmäla ett upptäckt fel inom 14 dagar. Var god skriv först till adress info@hotellvaror.se innan produkten lämnas in för garantiservice.